Programové prohlášení Rady města Beroun pro volební období 2014 – 2018

Dokument projednala a schválila rada města na svém 1. zasedání konaném 12. 11. 2014, a pro část volebního období 2016 – 2018 aktualizovala na svém zasedání dne 10. 8. 2016.

Členové rady města Beroun Ing. Šárka Endrlová, Mgr. Eva Chlumská, Mgr. Ivan Kůs, Ing. Michal Mišina, MUDr. Dagmar Pěničková, Josef Štěpánek
a Ing. Vratislav Randa, v komunálních volbách v roce 2014 zvolení za volební strany Nezávislí Berouňáci, ČSSD, ANO a ODS,

 

prohlašují vůči občanům svého města,

že budou pracovat v zájmu naplnění vize a priorit uvedených v tomto programovém prohlášení a usilovat tak o neustálé zkvalitňování života v našem městě, a dále, že jsou připraveni spolupracovat i s dalšími členy zastupitelstva města, kteří budou zastávat obdobné zásady a cíle, a to bez ohledu na jejich volební příslušnost.

VIZE pro Beroun

 

Beroun je moderní evropské město, které využívá výhod své lokality a bohaté historie a nabízí vynikající podmínky pro život v každém věku.

Beroun podporuje rozvoj podnikání a cestovního ruchu, jakožto dlouhodobě udržitelné zdroje příjmů a zaměřuje se na plynulé rozšiřování města v souladu se zajištěním potřebného zázemí a infrastruktury.
Beroun podporuje všechny aktivní obyvatele v pořádání kulturních
a sportovních akcí, které zvyšují úroveň společenského života.

Beroun je moderně řízené město, které poskytuje svým občanům a návštěvníkům prvotřídní služby a transparentní, srozumitelné a včasné informace. Hospodaření města je přiměřené, vyrovnané a stabilní,
bez zbytečných rizik.

Obyvatelé Berouna jsou na své město právem hrdi.

 

Priority v jednotlivých oblastech:

 

 1. Moderní radnice a otevřená komunikace s občany
 2. Zdravá ekonomika
 3. Podpora podnikání a cestovního ruchu
 4. Rozvoj města
 5. Doprava
 6. Údržba města
 7. Ochrana města a životní prostředí
 8. Bezpečnost ve městě
 9. Školství
 10. Kultura
 11. Sport
 12. Sociální oblast a zdravotnictví

 

 1. Moderní radnice a otevřená komunikace s občany
  • Rychlé a vstřícné řešení podnětů od občanů.
  • Projednávání závažných otázek spojených se životem našeho města nebo jeho částí
   s dotčenou veřejností (např. formou anket, dotazníkových šetření, apod.).
  • Zkvalitnění systému prezentace informací občanům na webu nebo facebooku města.
  • Kvalitní a včasné vyrozumívání občanů v případě ohrožení (povodeň, sucho, chemický poplach apod.).
  • Rozšíření hodin pro veřejnost pracovišť Czech POINT a Podatelna na základě zájmu veřejnosti.
  • Uveřejňování všech smluv a výsledků výběrových řízení a na ně navazujících smluvních vztahů.
  • Pokračování v on-line přenosech ze zasedání zastupitelstva města.
  • Podpora vzniku osadních výborů ve vnějších částech města.
  • Elektronizace vnitřních systémů, zvýšení efektivity práce úřadu.
  • Jasná pravidla pro uveřejňování příspěvků v Radničním listě zastupiteli i veřejností v souladu s právními předpisy.
  • Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva města, rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města.

 

 1. Zdravá ekonomika
  • Rozpočet města s rozumným využitím úvěrů na financování projektů.
  • Přiměřený rezervní fond.
  • Optimalizace strategií a ekonomiky fungování městem založených společností
   a společností s majetkovou účastí města (VAK Beroun, Aquapark, Plzeňka,
   Parkování Beroun, Úpravna vody Želivka)
  • Vyhledávání dalších možností realizace městských investic z dotačních titulů.
  • Výnosy z prodejů nemovitostí ve vlastnictví města investovat přednostně
   do efektivního rozvoje infrastruktury města a ekonomicky návratných projektů.
  • Stanovení Zásad pro tvorbu rozpočtu města a jeho úprav, s důrazem na efektivnost vynakládaných finančních prostředků a na důsledné uplatňování odpovědnosti správců kapitol rozpočtu a ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem.
  • Posouzení způsobu fungování a navržení a realizace opatření, vedoucích ke zvýšení efektivnosti příspěvkových organizací města, působících v oblasti kultury
   a volnočasových aktivit, jmenovitě Městského kulturního centra, Městské knihovny
   a Domova penzionu pro důchodce.

 

 • Za účelem zvýšení efektivnosti fungování a na základě řádné analýzy vytvoření „městského podniku služeb“, který zajistí správu vybraných zařízení v majetku města a dalších vybraných činností města.

 

 1. Podpora podnikání a cestovního ruchu
  • Zlepšení práce Městského informačního centra: zavedení sezónní průvodcovské služby, využití moderních aplikací pro turisty, vznik moderních propagačních materiálů o městě.
  • Vytvoření systému prohlídkových tras po Berouně, které přiblíží významné historické, industriální i současné objekty.
  • Navázání spolupráce s poskytovateli ubytovacích a stravovacích služeb, s pořadateli společenských, kulturních a sportovních akcí, zejména za účelem širší propagace města.
  • Vytvoření konzultační skupiny, ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR
   a Úřadem práce, za účelem vzniku nových pracovních příležitostí a vyjádření
   k závažným rozvojovým záměrům města.

 

 1. Rozvoj města
  • Dokončení územního plánu: rozhodnutí o dalších krocích ve vazbě na soudní spor s krajským úřadem o vedení Vysokorychlostní trati a dotaci získanou na dokončení územního plánu.
  • Aktualizace Programu rozvoje města, jako základní podmínky jeho dalšího rozvoje.
  • Koncepce a metodika řešení pozemků v majetku města.
  • Důraz na projednání a posouzení veškerých investičních i neinvestičních záměrů
   na území města v komisích rady města.
  • V případě realizace jakékoli nové výstavby důraz na související infrastrukturu
   a životní prostředí.
  • Koncepční řešení lokality Velké sídliště (revitalizace okolí Hvězdy, systém parkování, optimalizace zeleně).
  • Příprava postupné rekonstrukce a optimalizace veřejného osvětlení.
  • Využívání expertních stanovisek pro významné projekty města.

 

 1. Doprava
  • Realizace přesunu autobusového nádraží a navazující řešení dopravní obslužnosti.
  • Dopravní a technické řešení prostoru Wagnerova náměstí ve vazbě na dokončení Parkovacího domu u Černého koně, včetně veřejné zeleně.
  • Vytvoření projektu za účelem zvýšení plynulosti dopravy na hlavních tazích přes město.
  • Vznik a vyhlášení pěších zón v centru města.
  • Příprava a postupná realizace objízdné komunikace Berouna (Jižní obchvat),
   včetně kruhového objezdu u dálničního sjezdu Beroun – centrum ve směru od Plzně v souladu s Memorandem uzavřeným mezi Středočeským krajem,
   městem Beroun a městem Králův Dvůr.
  • Dořešení závazku společnosti Franken MAXIT ohledně napojení jejich závodu
   na dálniční sjezd Beroun – centrum.
  • Dořešení závazku společnosti Beroun Forest ohledně vybudování alternativní komunikace ke golfovému areálu.
  • Dořešení dopravního napojení areálu TIBA a sídliště LITAVA na dálniční sjezd Beroun – centrum.
  • Řešení parkovacích kapacit ve městě (centrum, Litava, Velké sídliště) a systému parkování jako celku, včetně začlenění parkovacího domu, pružné regulace parkování na modrých zónách, vytvoření cenové mapy parkovného na parkovištích v majetku města a vybudování záchytných parkovišť ve městě.
  • Dokončení rekonstrukce Plzeňské ulice, včetně kruhové křižovatky u stanice Benzina (Plzeňská X Košťálkova) a napojení cyklostezky.
  • Obchvat Jarova za účelem odklonění těžké nákladní dopravy z obytné zóny této městské části.
  • Revize železničních přejezdů ve městě s ohledem na bezpečnost chodců.

 

 1. Údržba města
  • Důraz na kvalitu služeb pro občany – čištění města, údržba zeleně, zimní údržba.
  • Průběžné opravy a rekonstrukce veškerých městských komunikací.
  • Údržba a další rozšíření systému protipovodňových opatření ve městě.
  • Průběžná údržba městského majetku a postupné rekonstrukce a opravy městských veřejných budov ve vazbě na možnosti zateplení objektů a zlepšování jejich energetických parametrů.

 

 1. Ochrana města a životní prostředí
  • Revitalizace berounského náhonu ve spolupráci s vlastníky přilehlých pozemků. Stabilizace stavu vody a revitalizace ostrova pod jezem (zprůjezdnění pro vodáky, vybudování příjemné aktivně - relaxační zóny).
  • Péče o stávající městskou zeleň a oživení veřejných prostranství Berouna novou zelení a květinovou výsadbou.
  • Podpora funkčního systému třídění odpadu.
  • Důraz na hygienu bydlení ve městě v souvislosti se stávajícími zdroji negativního působení (hluk, prašnost, atd.) a s jakoukoli novou rozvojovou aktivitou ve městě.
  • Ochrana práv a zájmů města a jeho obyvatel v soudním sporu ohledně skládky Lištice.

 

 1. Bezpečnost ve městě
  • Stabilizace městské policie a zlepšení organizace její činnosti - důraz na pochůzkovou činnost a zajištění veřejného pořádku.
  • Boj proti vandalismu, sprejerství a rušení veřejného pořádku.
  • Vyhodnocení a revize vyhlášky o veřejném pořádku ve vazbě na novou legislativu v oblasti hazardu.
  • Rozhodnutí o způsobu regulace hazardu v našem městě v souladu se současnou
   a chystanou legislativou státu.
  • Nastavení spolupráce městské a státní policie, terénních pracovníků, protidrogových preventistů, pedagogů a asistentů prevence kriminality.

 

 1. Školství
  • Zajištění dostatečné kapacity mateřských a základních škol ve městě včetně jejich školních družin, v souladu s demografickým vývojem.
  • Dokončení koncepce průběžného vylepšování technického stavu budov všech mateřských a základních škol.

 

 1. Kultura
  • Činnost Městského kulturního centra s důrazem na podporu místních a regionálních kulturních aktivit, podporu vzniku a činnosti spolků a kulturních zájmových sdružení.
  • Komplexní rekonstrukce Kulturního domu Plzeňka, aby se mohl stát základnou místní kultury.
  • Dokončení Muzea berounské keramiky, aby se mohlo stát atraktivní součástí berounského kulturního dědictví.
  • Rekonstrukce budovy Městské knihovny a revitalizace jejího okolí.
  • Pokračování v grantové politice v oblasti místní kultury, za účelem pružně reagovat
   na kulturní poptávku i na aktuální regionální uměleckou tvorbu podle předem stanovených kritérií.
  • Další zvyšování umělecké a organizační úrovně Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun, s cílem posílit jeho svébytnost a renomé a přiblížit jej široké veřejnosti.
  • Modernizace letního kina s cílem zlepšit kvalitu produkce a pohodlí pro diváky
   i účinkující při kulturních produkcích, včetně zázemí.

 

 1. Sport
  • Odpovídající kapacita a dostupnost zimního stadionu pro veřejné bruslení
   a výkonnostní i rekreační sport.
  • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, jako nejlepšího způsobu prevence
   proti negativním jevům (např. otevření hřišť a školních sportovišť v co nejširším čase).
  • Hledání zdrojů financování pro podporu sportu ve městě nad rámec grantové politiky, zejména pro sportovní mládežnické oddíly.
  • Rozšíření vyznačení cyklotras ve městě a prodloužení sítě cyklostezek do regionu.
  • Dokončení projektu Sportujeme rádi, včetně vyřešení režimu hřiště Hlinky a Na Vorlu.

 

 1. Sociální oblast a zdravotnictví
  • Vytvoření koncepce sociálního bydlení ve městě, včetně zřízení azylového bydlení
   pro ženy ohrožené sociálním vyloučením.
  • Snaha o uspokojivé vyřešení problematiky bezdomovectví ve městě ve spolupráci
   s Farní charitou a dalšími subjekty.
  • Dokončení projektu „Město bez bariér“ tak, aby všechny veřejné a veřejnosti sloužící budovy a přístupy k nim byly přístupné i hendikepovaným osobám.
  • Snaha o koncepční změnu v poskytování lékařské pohotovostní služby ve městě tak, aby se na ní více podíleli praktičtí lékaři.
hlasovalo celkem: 6008

Diskuse ke článku (0)


Přidat komentář

Povolené HTML značky: <b><i><br>Přidat nový komentář:


Komerční sdělení

Bankovní a poradenská pobočka v Berouně hledá nového majitele

Bankovní a poradenská pobočka v Berouně hledá nového majitele

(20. listopad 2016) V centru Berouna v Havlíčkově ulici najdete už dva roky pobočku Partners market. Místní si sem zvykli…

Reklama
yoga